Nema dobre komunikacije bez dobrog posrednika, a Telekom Srbija već ima zavidno iskustvo u implementaciji i primeni M2M servisa. Iz razgovora sa Vladimirom Lučićem, direktorom Direkcije za komercijalne poslove Telekoma Srbije, saznajemo da nas prava iznenađenja i prodori u ovoj oblasti tek očekuju.

Telekom Srbija planira uvođenje M2M servisa. Dokle se stiglo i kada možemo da očekujemo konkretniju ponudu za korisnike?

Na početku treba naglasiti da M2M koncept ne podrazumeva samo i isključivo komunikaciju između dve i/ili više mašina bez bilo kakvog spoljnog dejstva čoveka. U pitanju je mnogo širi koncept u kome čovek i dalje ima svoju ulogu, ali koji u isto vreme omogućava svođenje ljudske intervencije  na minimum, što kao krajnji efekat ima optimizaciju procesa upravljanja i lakše upravljanje udaljenim i distribuiranim sistemima. Telekom Srbija prepoznao je potencijal M2M servisa mnogo pre nego što je taj termin postao aktuelan i opšteprisutan u ICT sektoru, pa je tako u prethodnom periodu razvio i korisnicima ponudio veći broj servisa zasnovanih na M2M konceptu:

  • maloprodaja – mPOS terminali za elektronske dopune i bankarski POS terminali,
  • državno upravljanje – daljinski upravljane fiskalne kase, naručivanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih,
  • mobilni novac – plaćanje parkinga, Internet dopuna, VoIP dopuna, karata za bioskopske i druge događaje,
  • mobilna plaćanja – dopuna prepaid kredita preko platnih kartica, plaćanje fiksnog i postpaid računa preko platnih kartica,
  • transport – praćenje vozila (usluga Autorack),
  • upravljanje procesima – evidencija zaposlenih, upravljanje kadrovima i obračun zarada, evidentiranje dece u predškolskim ustanovama (usluga Observer), kontrola parkiranja.

Telekom-Srbija-ObserverVećina ovih servisa je realizovana kroz saradnju sa lokalnim poslovnim partnerima iz oblasti ICT sektora.

Telekom je i dalje izuzetno zainteresovan i otvoren za saradnju na daljem razvoju M2M servisa – bilo da su u pitanju provajderi rešenja ili poslovni korisnici koji imaju potrebe za konkretnim M2M rešenjima. Svesni značaja naše uloge u razvoju ovog koncepta, zauzeli smo proaktivan stav u edukaciji i animiranju tržišta, korisnika i institucija i uopšte identifikaciju M2M potencijala u Srbiji. Konkretno, u M2M lancu vrednosti, uloga Telekoma Srbija je da pruži konektivnost i sveukupno podrži ova rešenja korišćenjem svoje prodajne mreže, mogućnosti za naplatu, monitoringa, provisioninga itd., dok su za biznis logiku, kao i konkretna softverska i hardverska rešenja zaduženi tzv. provajderi rešenja koji ulaze u partnerski odnos s Telekomom Srbija. Sâmo rešenje uvek se dizajnira na osnovu konkretnog zahteva proizašlog iz neke poslovne ili institucionalne potrebe i zato neko preduzeće ili institucija moraju da stoje iza takvog zahteva. Telekom Srbija, u saradnji sa svojim partnerima, ubrzano radi na kreiranju nove ponude za rezidencijalne korisnike, koja će omogućiti kontrolu aparata u domaćinstvu (npr., klima-uređaja) posredstvom mobilnog telefona, kao i mogućnost aktivacije određenih alarma (npr, porast temperature u nekoj prostoriji iznad određene granice i sl.) koji se putem mobilne mreže prenose do korisnika.

Za kontrolu aparata u domaćinstvu i povezivanje na mobilnu mrežu Telekoma Srbija koristi se odgovarajući USB ruter sa USB Mobile Broadband interfejsom.

Udaljeno uključivanje i isključivanje računara i kućnih aparata omogućava se korišćenjem uređaja sa USB konekcijom. Uređaji mogu biti kontrolisani putem SMS-a, e-mail-a, Web pristupa, korišćenjem API-ja trećih lica ili kontrola putem unapred zadatog vremenskog rasporeda.

M2M podrazumeva dodatne mere kada je reč o sigurnosti veze i bezbednost prenosa podataka. Kako se Telekom Srbija sprema da odgovori na ove zahteve?

Tipovi komunikacije koje Telekom Srbija omogućava za M2M rešenja su: USSD, SMS i MMS i GPRS/EDGE/3G. Svi parametri kvaliteta mreže mobilne telefonije Telekoma Srbija koji se redovno prate i regulišu ukazuju na izuzetnu sigurnost svih navedenih tipova komunikacije. Najbolji dokaz ove tvrdnje je besprekorno funkcionisanje upravo onih servisa kod kojih je sigurnost veze izuzetno bitna (kao što su komunikacija fiskalnih kasa sa serverima Poreske uprave, telemetrija i sl.). Telekom Srbija je u svojoj razvojnoj strategiji za sledeću godinu definisao implementaciju savremenijih tehnologija kao što je QoS, kojima je moguće garantovati dodeljenost određenih resursa u mobilnoj mreži.

Bezbednost podataka je kompleksnije pitanje i ono podrazumeva specifična rešenja u zavisnosti od tipa servisa i razvija se u dva segmenta. Jedan segment se odnosi na aplikativno rešenje na nivou servisa i taj deo je najčešće domen odgovornosti provajdera konkretnog servisa. Operator mobilne telefonije je nadležan za bezbednost podataka prilikom transporta kroz neki od komunikacionih kanala mobilne mreže. Osnovni vid zaštite koji Telekom Srbija koristi u ovom domenu je kreiranje VPN tunela za komunikaciju između uređaja i centralne lokacije, pri čemu su svi uređaji koji se koriste za jedan M2M servis učlanjeni u zasebnu mrežu (APN) i može im se dozvoliti međusobno komuniciranje ako za to postoji potreba. Kreiranjem zasebnog APN-a obezbeđuje se dodatni nivo sigurnosti jer se time postiže da se svaki M2M servis ponaša kao zasebna mreža. Takođe, u svetlu trenutne pokrivenosti teritorije Srbije 3G signalom Telekoma Srbija od oko 70%, značajno je istaći činjenicu da su algoritmi autentifikacije terminalne opreme, kao i tehnike zaštitnog kodovanja u 3G mreži, daleko pouzdaniji nego u 2G mreži, što predstavlja dodatni faktor bezbednosti.

U kojim oblastima očekujete prve primene M2M servisa i da li će za realizaciju konkretnih projekata Telekom Srbija angažovati partnere?

Prve primene M2M servisa u Srbiji realizovane su još 2003. godine, kada se putem GPRS mreže uvela kontrola parkiranja u Beogradu. U prenosivim uređajima nalazi se SIM kartica koja ima specijalnu tarifu za prenos podataka. Nakon toga usledio je niz različitih implementacija, tako da sada u mreži Telekoma Srbija ima više od 240.000 različitih uređaja koji komuniciraju s nekim drugim uređajima u okviru različitih M2M rešenja. Telekom Srbija se kod nekih rešenja pojavljuje samo kao provajder konektivnosti (GPRS fiskalne kase, na primer, bankarski POS terminali i bankomati itd.), ali naš cilj je da ne budemo samo bit-pipe, već da se aktivno uključimo u realizaciju M2M rešenja i mislimo da je to jedino moguće kreiranjem partnerskih odnosa sa provajderima servisa. Takve modele već imamo u okviru različitih već pomenutih rešenja: mobilni novac, mobilna plaćanja, praćenje vozila, evidencija zaposlenih itd.

Telekom je nedavno započeo razvoj servisa iz oblasti mHealth (mobile health), sa ciljem da se isti koriste u medicinskoj praksi i javnom zdravlju preko mobilnih komunikacionih uređaja. MHealth područje, koje se pojavilo kao podsegment eHealth-a, koristi informacione i komunikacione tehnologije (ICT) kao što su računari, mobilni telefoni, komunikacioni sateliti, monitori kod pacijenata i slični uređaji za pružanje medicinskih servisa i informacija. MHealth aplikacije uključuju korišćenje mobilnih uređaja u prikupljanju javnih i kliničkih zdravstvenih podataka, isporuku informacija lekarima, istraživačima i pacijentima, monitoring vitalnih funkcija pacijenta u realnom vremenu i direktno obezbeđenje zdravstvene zaštite preko mobilne telemedicine.

Do sada je konkretna saradnja ostvarena s partnerima na polju pružanja usluge teleasistencije, pomoći korisnicima kojima je neophodna kontinuirana medicinska pomoć, a koja obuhvata monitoring, koordinaciju hitnih intervencija u kriznim situacijama, praćenje stanja korisnika posle hitnih intervencija i pružanje psihološke podrške.

Telekom Srbija planira da uvede nove mHealth servise u oblasti telemedicine koji će se bazirati na monitoringu vitalnih parametara zdravlja u realnom vremenu (merenje srčanog ritma, krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i sl.) i prikupljanje i slanje medicinskih informacija putem mobilne i fiksne mreže.

Telekom-Srbija-mHealthMerenja parametara u oblasti zdravstvene zaštite ostvaruju se korišćenjem odgovarajućih uređaja. Podaci se dalje prenose preko mobilne mreže Telekoma Srbija (2G, 3G tehnologija) do servera partnera koji prikuplja ove podatke, obrađuje ih korišćenjem Web aplikacije i omogućava uvid u rezultate preko Web pristupa aplikaciji.

Pogodnosti ovih mHealth servisa su:

  • merenja se mogu obavljati s bilo kog mesta i u bilo koje vreme,
  • personalizacija servisa (korisnici imaju kontrolu nad sopstvenim zdravljem),
  • smanjenje troškova (manji broj poseta lekarima i obavljanja potrebnih analiza).

Značajan faktor za razvoj mHealth oblasti je nedavni rapidni porast broja mobilnih telefona u našoj zemlji, s obzirom na to da potencijal mHealth-a leži u njegovoj sposobnosti da ponudi prilike za direktnu govornu komunikaciju, posebno u područjima sa niskom stopom pismenosti. Osnovne SMS funkcije i govorna komunikacija u realnom vremenu služe kao okosnica mobilne telefonije u razvoju servisa okrenutih prema zdravstvenom sektoru. Iako još nije široko zastupljena, širenje smartphone tehnologije otvara vrata mHealth projektima: tehnološkoj podršci dijagnostici, daljinskoj dijagnozi i telemedicini, Web brauzingu, GPS navigaciji, pristupu informacijama pacijenta preko Web-a i decentralizovanim health management informacionim sistemima. Aplikacije, na čijem razvoju se započelo kroz saradnju s partnerima koji rade na razvoju softvera, mogu se podeliti u šest aplikacionih kategorija: edukacija i obaveštenost (awareness), helpline, podrška dijagnostici i lečenju, daljinski monitoring i daljinsko prikupljanje podataka. Neke od aplikacija iz mHealth područja koriste potencijal da promovišu zdrav stil života, poboljšaju donošenje odluka zdravstvenih stručnjaka i pacijenata i slično, a osnovni cilj razvoja ovog segmenta jeste da popravi kvalitet zdravstvene zaštite preko poboljšanog pristupa medicinskim i zdravstvenim informacijama i olakšavanjem trenutne komunikacije u mestima gde to ranije nije bilo moguće. Uvećano korišćenje tehnologije redukuje troškove, poboljšavajući efikasnost u sistemu zdravstvene zaštite i promovišući prevenciju kroz komunikaciju. Takođe, mHealth zaokružuje ideju da postoji moćan potencijal da se unapredi klinička briga i servis javnog zdravlja olakšanjem zdravstvene stručne prakse i komunikacije upotrebom mobilne tehnologije.


Vladimir Lucic - direktor Direkcije za komercijalne poslove Telekom Srbija a.d. - slika 4Vladimir Lučić
direktor Direkcije za komercijalne poslove Telekom Srbija

Rođen 18. februara 1971. godine u Šapcu. Diplomirani je inženjer elektrotehnike.Profesionalno iskustvo je sticao u Ericsson-u u Švedskoj, gde je radio na istraživanjima, a u Nemačkoj kao inženjer za podršku O&M sistemima.

Uz kraće prekide, deo je tima Telekoma Srbija od njegovog osnivanja 1997. godine. Karijeru je gradio najpre kao stručni savetnik za telekomunikacije u Direkciji za mobilnu telefoniju, zatim kao direktor Sektora za mrežu u Direkciji za mobilnu telefoniju, nakon čega je imenovan za direktora Direkcije za mobilnu telefoniju.

Aktivno je učestvovao u izgradnji i komercijalnom puštanju u rad trećeg operatora u Crnoj Gori kada je, u rekordnom roku od samo 52 radna dana, otpočela rad mobilna mreža m:tel.

U oktobru 2008. godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove koja vodi komercijalno poslovanje u oblastima fiksne i mobilne telefonije, Interneta, uz brigu o korisnicima i komunikaciju sa poslovnim partnerima.


Advertisements